Cele projektu

Cel główny:

⇒     Ukierunkowanie ruchu turystycznego i rozbudowa małej infrastruktury turystycznej na obszarach chronionych płn.-wsch. Polski oraz stworzenie warunków do uprawiania turystyki nieinwazyjnej dla przyrody

 

Cele szczegółowe:

⇒     ochrona różnorodności biologicznej na obszarach chronionych w północno-wschodniej Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków i siedlisk objętych siecią Natura 2000;

⇒    ochrona miejsc gniazdowania i największych żerowisk ptaków poprzez udostępnienie obszarów cennych przyrodniczo dla turystów na ścieżkach przyrodniczych i punktach widokowych;

⇒     zabezpieczanie siedlisk oraz gatunków roślin i zwierząt przed negatywnym wpływem turystyki poprzez lokalizowanie małej infrastruktury na obrzeżach obszarów cennych przyrodniczo oraz skierowanie ruchu turystycznego na ścieżki edukacyjne i szlaki turystyczne