Informacje ogólne

„Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii
i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów”

Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich wspólnie z parkami krajobrazowymi Warmii i Mazur przygotowała projekt ochrony najcenniejszych siedlisk i gatunków. Ma temu służyć budowa tzw. małej architektury turystycznej, ograniczającej zwiedzanie jedynie do wyznaczonych miejsc.

 

Zakres Projektu:

Projekt ma charakter ponadregionalny. Uczestniczą w nim parki krajobrazowe położone na Warmii i Mazurach, ale granice części z nich sięgają Pomorza i Kujaw. Powstała w wyniku realizacji projektu mała infrastruktura uporządkuje ruch turystyczny umożliwiając pogodzenie wymagań ochrony przyrody z oczekiwaniami turystyki przyrodniczej. Skanalizowanie ruchu turystycznego do udostępnionych i zabezpieczonych tras i obiektów zapewni ochronę najcenniejszych i najbardziej zagrożonych siedlisk i gatunków, które są przedmiotem ochrony w ramach obszarów Natura 2000. W ramach projektu mają zostać wytyczone nowe ścieżki przyrodnicze i szlaki turystyczne, a istniejące będą odnowione i oznakowane. Powstaną pomosty, wieże obserwacyjne i czatownie, umożliwiające oglądanie cennych siedlisk i chronionych gatunków zwierząt. W rozwiązaniach projektowych obiektów i urządzeń turystycznych planuje się wykorzystywanie głównie materiałów pochodzenia naturalnego
i przyjaznych środowisku.

 

     

                         

Projekt zyskał dofinansowanie w ramach działania 5.1 priorytetu V Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowita wartość projektu to 2 808 561 PLN, z czego 2 387 276,85 PLN to wkład Unii Europejskiej. 

 

Lokalizacja projektu