Rezultaty projektu

Rezultaty Projektu

 

⇒    przywrócenie i utrzymanie właściwego stanu siedlisk oraz poprawa warunków bytowania gatunków na terenach chronionych płn.-wsch. Polski

⇒     wzmocnienie walorów turystyczno-rekreacyjnych parków krajobrazowych uczestniczących
w Projekcie

⇒     zwiększenie świadomości ekologicznej osób odwiedzających tereny cenne przyrodniczo, zapoznanie turystów z walorami przyrodniczymi i zasadami ich udostępniania